Μαθηματικά

 

Edexcel IGCSE O-level:

Κατάλληλο για μαθητές ιδιωτικών σχολείων οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοση τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Προσφέρουμε επίσης εντατικά επαναληπτικά μαθήματα για την τελική εξέταση της Edexcel.

Το IGCSE O-level ολοκληρώνεται σε 2 χρόνια και αποτελείται από 2 εξετάσεις, τα Mathematics A Higher Tier Paper 1 (4MA0/3H) και Mathematics A Higher Tier Paper 2 (4MA0/4H).

Μαθητές σε δημόσια σχολεία οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου δεν χρειάζεται να αποκτήσουν το IGCSE O-level. Συνιστάται όμως να αποκτήσουν το GCE A-level.

 

Σκοποί-Επιδιώξεις-Στόχοι του IGCSE O-level Μαθηματικών:

Το IGCE O-level Μαθηματικών έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ούτως ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές:

 • Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της μαθηματικής απόδειξης και την καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης.
 • Να αναπτύξουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τα μαθηματικά με την πρέπουσα ακρίβεια, σαφήνεια, αυστηρότητα, τάξη και συντομία.
 • Να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις προς τα μαθηματικά και να αναπτύξουν την εμπιστοσύνη στις μαθηματικές ικανότητές του.
 • Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν ορθά τα σύμβολα και την ορολογία των μαθηματικών.
 • Να ανακαλούν και να εφαρμόζουν τύπους, γενικεύσεις και αλγόριθμους.
 • Να ερμηνεύουν ορθά μαθηματικές παραστάσεις.
 • Να μεταφράζουν δεδομένα και προβλήματα από πραγματικές καταστάσεις στη γλώσσα των μαθηματικών.
 • Να γνωρίζουν την κατάλληλη μαθηματική διαδικασία για τη διαπραγμάτευση μιας κατάστασης.
 • Να εκφράζουν την επίλυση ενός προβλήματος με λογικό και σαφή τρόπο και να ερμηνεύουν τα συμπεράσματά τους.
 • Να επιλύουν προβλήματα που απαιτούν εκτεταμένη εργασία μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • Να εκφράζουν κρίσεις για την εγκυρότητα και ορθότητα μαθηματικών επιχειρημάτων ή μεθόδων.

Mathematics A Higher Tier Paper 1 (4MA0/3H)

Ύλη: Αριθμοί, άλγεβρα, γεωμετρία, στατιστική.

Για περισσότερες πληροφορίες για το unit Mathematics A Higher Tier Paper 1, παρακαλώ διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα της Edexcel.

Mathematics A Higher Tier Paper 2 (4MA0/4H)

Ύλη: Αριθμοί, άλγεβρα, γεωμετρία, στατιστική.

Για περισσότερες πληροφορίες για το unit Mathematics A Higher Tier Paper 2, παρακαλώ διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα της Edexcel.

Edexcel GCE A-level:

Κατάλληλο για μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Το GCE A-leve lΜαθηματικών είναι διαθέσιμο σε μαθητές που φοιτούν τόσο σε ιδιωτικά, όσο και σε δημόσια σχολεία.

Το GCE A-level Μαθηματικών ολοκληρώνεται σε 2 χρόνια και αποτελείται από 6 διδακτικά βιβλία (units). Υποχρεωτικά units είναι τα Core Mathematics C1, C2, C3 και C4. Για τα υπόλοιπα 2 units οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε συνδυασμό από τα units Statistics S1, S2 και Mechanics Μ1, Μ2, σύμφωνα πάντα με τις σπουδές που σκοπεύουν να ακολουθήσουν.

Το GCΕ A-level Pure Mathematics είναι επίσης διαθέσιμο και αποτελείται από τα units Core Mathematics C1, C2, C3, C4 και Further Pure Mathematics FP1, FP2.

Οι μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν το GCE AS-level Mathematics ( A-level) πρέπει να ολοκληρώσουν 3 units. Για το AS Μαθηματικών, τα units Core Mathematics C1 και C2 είναι υποχρεωτικά. Για 3ο unit οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν το unit Mechanics M1 ή το unit Statistics S1. Το AS Pure Mathematics αποτελείται από τα units Core Mathematics C1, C2 και C3. Το GCE AS-level Μαθηματικών ολοκληρώνεται σε 1 χρόνο.

 

Σκοποί-Επιδιώξεις-Στόχοι του GCE A-level Μαθηματικών:

Το GCE A-level Μαθηματικών έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ούτως ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές:

 • Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της μαθηματικής απόδειξης και την καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης.
 • Να αναπτύξουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τα μαθηματικά με την πρέπουσα ακρίβεια, σαφήνεια, αυστηρότητα, τάξη και συντομία.
 • Να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις προς τα μαθηματικά και να αναπτύξουν την εμπιστοσύνη στις μαθηματικές ικανότητές του.
 • Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν ορθά τα σύμβολα και την ορολογία των μαθηματικών.
 • Να ανακαλούν και να εφαρμόζουν τύπους, γενικεύσεις και αλγόριθμους.
 • Να ερμηνεύουν ορθά μαθηματικές παραστάσεις.
 • Να μεταφράζουν δεδομένα και προβλήματα από πραγματικές καταστάσεις στη γλώσσα των μαθηματικών.
 • Να γνωρίζουν την κατάλληλη μαθηματική διαδικασία για τη διαπραγμάτευση μιας κατάστασης.
 • Να εκφράζουν την επίλυση ενός προβλήματος με λογικό και σαφή τρόπο και να ερμηνεύουν τα συμπεράσματά τους.
 • Να επιλύουν προβλήματα που απαιτούν εκτεταμένη εργασία μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • Να εκφράζουν κρίσεις για την εγκυρότητα και ορθότητα μαθηματικών επιχειρημάτων ή μεθόδων.

Γυμνάσιο

Προσφέρουμε βοήθεια σε μαθητές για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου για καλύτερη επίδοση στο σχολείο κατά τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς επίσης και εντατικά επαναληπτικά μαθήματα για τις τελικές εξετάσεις.

 

Σκοποί – Επιδιώξεις – Στόχοι των Μαθημτικών:

Στο Ιδιωτικό Φροντιστήριο πi, μέσα από τη διδασκαλία μας στοχεύουμε να ενθαρρύνουμε τους μαθητές:

 • Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της μαθηματικής απόδειξης και την καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης.
 • Να αναπτύξουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τα μαθηματικά με την πρέπουσα ακρίβεια, σαφήνεια, αυστηρότητα, τάξη και συντομία.
 • Να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις προς τα μαθηματικά και να αναπτύξουν την εμπιστοσύνη στις μαθηματικές ικανότητές του.
 • Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν ορθά τα σύμβολα και την ορολογία των μαθηματικών.
 • Να ανακαλούν και να εφαρμόζουν τύπους, γενικεύσεις και αλγόριθμους.
 • Να ερμηνεύουν ορθά μαθηματικές παραστάσεις.
 • Να μεταφράζουν δεδομένα και προβλήματα από πραγματικές καταστάσεις στη γλώσσα των μαθηματικών.
 • Να γνωρίζουν την κατάλληλη μαθηματική διαδικασία για τη διαπραγμάτευση μιας κατάστασης.
 • Να εκφράζουν την επίλυση ενός προβλήματος με λογικό και σαφή τρόπο και να ερμηνεύουν τα συμπεράσματά τους.
 • Να επιλύουν προβλήματα που απαιτούν εκτεταμένη εργασία μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • Να εκφράζουν κρίσεις για την εγκυρότητα και ορθότητα μαθηματικών επιχειρημάτων ή μεθόδων.

Ύλη: σύνολα, αριθμοί, διαιρετότητα, ακέραιοι – ρητοί αριθμοί, βασικές γεωμετρικές έννοιες, συναρτήσεις, γεωμετρία ΙΙ, λόγοι – αναλογίες, στατιστική – πιθανότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Α’ Γυμνασίου, παρακαλώ διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Ύλη: αλγεβρικές παραστάσεις, πραγματικοί αριθμοί, γεωμετρία, εξισώσεις – ανισώσεις α’ βαθμού, συναρτήσεις, ευθέως – αντιστρόφως ανάλογα ποσά, στατιστική – πιθανότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Β’ Γυμνασίου, παρακαλώ διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Ύλη: Αλγεβρικές παραστάσεις – ταυτότητες, παραγοντοποίηση – ρητές αλγεβρικές παραστάσεις, γεωμετρία Ι, ευθεία – γραμμικά συστήματα, συναρτήσεις – παραβολή – επίλυση εξίσωσης 2ου βαθμού, γεωμετρία ΙΙ – παραλληλόγραμμα και τραπέζια, στατιστική, στερεομετρία, τριγωνομετρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Γ’ Γυμνασίου, παρακαλώ διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Λύκειο:

Προσφέρουμε ολοκληρωμένη εκπαίδευση για όλες τις τάξεις του Λυκείου και τις Παγκύπριες εξετάσεις. Παραδίδονται μαθήματα για Μαθηματικά Κοινού Κορμού και Ενισχυμένα.

Σκοποί – Επιδιώξεις – Στόχοι των Μαθημτικών:

Στο Ιδιωτικό Φροντιστήριο πi, μέσα από τη διδασκαλία μας στοχεύουμε να ενθαρρύνουμε τους μαθητές:

 • Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της μαθηματικής απόδειξης και την καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης.
 • Να αναπτύξουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τα μαθηματικά με την πρέπουσα ακρίβεια, σαφήνεια, αυστηρότητα, τάξη και συντομία.
 • Να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις προς τα μαθηματικά και να αναπτύξουν την εμπιστοσύνη στις μαθηματικές ικανότητές του.
 • Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν ορθά τα σύμβολα και την ορολογία των μαθηματικών.
 • Να ανακαλούν και να εφαρμόζουν τύπους, γενικεύσεις και αλγόριθμους.
 • Να ερμηνεύουν ορθά μαθηματικές παραστάσεις.
 • Να μεταφράζουν δεδομένα και προβλήματα από πραγματικές καταστάσεις στη γλώσσα των μαθηματικών.
 • Να γνωρίζουν την κατάλληλη μαθηματική διαδικασία για τη διαπραγμάτευση μιας κατάστασης.
 • Να εκφράζουν την επίλυση ενός προβλήματος με λογικό και σαφή τρόπο και να ερμηνεύουν τα συμπεράσματά τους.
 • Να επιλύουν προβλήματα που απαιτούν εκτεταμένη εργασία μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • Να εκφράζουν κρίσεις για την εγκυρότητα και ορθότητα μαθηματικών επιχειρημάτων ή μεθόδων.

Ύλη: εξισώσεις – ανισώσεις α’ βαθμού, γραμμικά συστήματα , ρίζες πραγματικών αριθμών, τριγωνομετρία, στερεομετρία, κύκλος, αναλυτική γεωμετρια, γραφικές παραστάσεις, εξισώσεις - ανισώσεις δευτέρου και ανωτέρου βαθμου, θεώρημα Θαλη - ομοιότητα, στατιστική

Για περισσότερες πληροφορίες για την A’ Λυκείου, παρακαλώ διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.